Utbildningar inom Bas P/U, BAM och Heta arbeten samt entreprenadjuridik

Lär dig kraven för Bas-P och Bas-U genom utbildning

När du ska utföra arbeten som exempelvis olika typer av markarbeten, schaktning, byggarbeten, nedmontering, demonteringar av större prefab element, installera utrustning, riva eller utföra löpande och periodiskt underhåll. Då utför du faktiskt ett byggnads- och anläggningsarbete som kan behöva ett certifikat av Bas-P/Bas-U.

Dessa kurser finns till för att göra detta arbete säkert, så behöver dessa roller tilldelas och med tilldelning av arbetsuppgifter erfordras utbildning i stor grad. Utbildningen som i detta fall hänvisas till, brukar i branschen bara benämnas Bas-P och Bas-U. Den första delen står för Byggarbetsmiljösamordnare. I beskrivningens förkortande och andra del så visar P:et på att det är planering och projektering, medan U:et står för utförandet av arbetet.

Dessa kurser och utbildningar går att ha som lärarledda kurser på plats men även över en onlinestreaming. Det går även att utföra genom en onlineutbildning som skapar större möjlighet. Men som med alla utbildningar så är kravet på den som utbildar att det ska vara givande och att den som utbildar kan ge tydliga exempel. Dessa sätter sig sedan på minnet och utbildningen fyller den funktion som det är tänkt. Det blir inte bara en så kallad, en i mängden kurs, för att kunna utföra en arbetsuppgift.

Arbetsmiljöutbildningar som Bas-P, Bas-U och BAM utbildningar online

Utbildningarna inom detta område är väldigt viktiga för framförallt den totala säkerheten men är självklar även viktig i projektets alla delar, från planeringsstadiet, till utförandet, till slutbesiktning och framförallt till slutleveransen över till kund. Det är väldigt viktigt och faktiskt ett krav att arbetet utförs säkert så det inte kan ske några arbetsmiljörisker, som minskas genom att skapa en arbetsmiljöplan. Att alla byggets ritningar och tekniska beskrivningar finns tillgängliga och var dessa faktiskt finns, så rätt personer får tillgång till dessa.

Det kan även röra sig i hur projektet måste planeras för att samordna resurser, en van projektledare vet att ett projekt inte kan innehålla alla resurser på samma gång över hela projektet. Det kommer ske i olika etapper och ibland behöver dessa förstärkas med extra personal.

Genom att utföra en Bas-P (Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering) så kommer du lära dig hur du ska hantera hela processen mer tydligt och sparar på så sätt mycket tid och resurser genom att använda ett systematiskt arbetssätt. Detsamma gäller utförande delen Bas-U (Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet). Kunskaper som ska finnas där när du arbetar tillsammans med andra människor.

Ett certifikat är viktigt för samtliga parter och du som är innehavare av detta bör även se till så du förstår alla delar och håller dig uppdaterad. Det kan även vara bra att utföra kurser för Bättre arbetsmiljö som brukar benämnas BAM , Heta arbeten kurser och kurser inom entreprenadjuridiks kurser – AB 04 innan du startar ett projekt.