Vad är ett säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatabladet innehåller information om produktens farliga egenskaper och hur produkten ska hanteras på ett säkert sätt. Säkerhetsdatabladet måste vara skrivet på svenska och måste uppdateras. Lagstiftningen specificerar inte säkerhetsdatabladets giltighetstid, men det rekommenderas vanligtvis att granska och uppdatera det vart tredje år.

Ämnen och blandningar klassificerade som farliga (till exempel brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga). En blandning som inte är klassificerad som farlig men innehåller minst 1% (0,2% för gas) ämnen som är skadliga för hälsa eller miljö. Blandningen är inte klassificerad som farlig, men den innehåller minst ett ämne som har gemenskapsgränser för exponering på arbetsplatsen. I vissa andra fall krävs också ett säkerhetsdatablad.

För att underlätta när det väl kommer till detta finns det säkerhetsrådgivare, eller säkerhetskonsulter som det även kan kallas för. Säkerhetskonsulten ska under ledningens ansvar se till att farligt gods skickas och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden. Säkerhetskonsulter bör vara ett verktyg för företagsledare för att uppnå en hög säkerhetsnivå vid transport av farligt gods, inklusive säkerställande av regler och vad som gäller vid transport av farligt gods. Säkerhetskonsultens uppgifter kan utföras av en utbildad företagschef eller av en eller flera utbildade anställda. Dessa uppgifter kan också utföras av säkerhetskonsulter som inte ingår i verksamheten.